Werkwijze/kosten

Mijn leidraad is de positieve psychologie  (uitgaan van krachten ipv klachten) intuitie, wil en zingeving – de totale mens. Levenservaring, psychologie, de kennis van verschillende communicatiedisciplines en ervaring in de internationale zakenwereld  zijn  mijn uitgangspunten voor het coachen. En dat kan ook in het Engels. Binnen het bedrijfsleven coach ik ook expats, een speciale groep mensen die als kenniswerker naar Nederland komt om hier zijn of haar werk uit te oefenen. Naast de psychologie heb ik me o.a. verder geschoold in systeemopstellingen en creativiteit binnen het coachen. Onderdelen daarvan zijn het levensverhaal en het genogram en allerlei creatieve werkvormen . Om meer afstand van de dagelijkse praktijk te kunnen nemen is wandelend coachen  een mogelijkheid. Natuur en wandelen geeft meer rust in je hoofd, kracht en een andere kijk op zaken.

Plan van aanpak en kosten:  Een coachingstraject begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 45 minuten. In dit gesprek ligt de nadruk op de vraag, het doel en de interactie. Bij wederzijds goedvinden sluiten we een contract af.

  1. Aantal coachingssessies: Het traject bestaat gemiddeld uit 6 – 8 sessies van 1,5 à 2 uur.
  2. Locatie: Breda  of een nader te bepalen plaats zoals op je werk.
  3. Kosten Particulieren: € 80,00 per uur inclusief 21 % BTW.
  4. Kosten Organisaties: € 130,00 tot € 170,00 per uur exclusief 21 % BTW.
  5. Reiskosten: € 0,25 per kilometer.

Ik ben lid van de vereniging van Toegepaste Psychologen (NBTP) en houd me aan hun beroepsprofiel en regels.

Geheimhouding: MV Coaching & Advies (Marjan Vaesen) is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt al vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. MV Coaching & Advies draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen MV Coaching & Advies en opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. MV Coaching en Advies zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.